Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Als onderdeel van een minnelijke regeling verzoeken partijen gemeenschappelijk aan de Ondernemingskamer om een tot 1 januari 2016 durende onmiddellijke voorziening te treffen. Verzoek toegewezen.

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.158.533/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 17 maart 2015

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[Verzoekster 1] ,

gevestigd te Cuijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HENNTECH B.V.,

gevestigd te Maasbommel,

VERZOEKSTERS,

advocaat: mr. T.J. Teggelaar, kantoorhoudende te Nijmegen,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WIKKELBOK B.V.,

gevestigd te Cuijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOKAMO B.V.,

gevestigd te Cuijk,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. Ph. W. Schreurs, kantoorhoudende te Eindhoven,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GICA-TECH B.V.,

gevestigd te Numansdorp,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OCA NIJMEGEN B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WIJTEC B.V.,

gevestigd te Berkel-Enschot,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEAL CABLEWORKS B.V.,

gevestigd te Oploo,

5. [belanghebbende 5],

wonende te [....],

6. [belanghebbende 6],

wonende te [....],

7. [belanghebbende 7],

wonende te [....],

8. [belanghebbende 8],

wonende te [....],

BELANGHEBBENDEN,

Niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

verzoekster 1 met [Verzoekster 1];

verzoekster 2 met Henntech;

verzoekster 1 en 2 tezamen (ook) met [verzoeksters] c.s.;

verweerster 1 met Wikkelbok;

verweerster 2 met Hokamo;

verweerster 1 en 2 tezamen (ook) met Wikkelbok c.s.;

belanghebbende 1 met Gica-Tech;

belanghebbende 2 met OCA;

belanghebbende 3 met Wijtec;

belanghebbende 4 met Leal;

belanghebbende 5 met [belanghebbende 5];

belanghebbende 6 met [belanghebbende 6];

belanghebbende 7 met [belanghebbende 7];

belanghebbende 8 met [belanghebbende 8].

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van de Ondernemingskamer van 10 februari 2014, 13 februari 2014, 28 april 2014, 27 mei 2014, 27 augustus 2014, 4 september 2014 in de zaak met zaaknummer 200.136.587/01 OK en van 27 januari 2015 in de zaak met zaaknummer 200.136.587/02 OK.

1.3

Bij de beschikkingen van 10 februari 2014 en 13 februari 2014 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Wikkelbok c.s. over de periode vanaf 1 april 2007 en mr. G.J.J.A. van Zeijl (verder: Van Zeijl) tot onderzoeker benoemd en, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding mr. O.J.H.M. van Eijndhoven (verder: Van Eijndhoven) als commissaris van Wikkelbok c.s. aangewezen.

1.4

Bij de beschikking van 27 augustus 2014 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het op die dag ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag van voormeld onderzoek aldaar ter inzage ligt voor belanghebbenden.

1.5

[verzoeksters] c.s. hebben bij op 27 oktober 2014 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties, de Ondernemingskamer verzocht bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad,

“Primair:

1. een nader (forensisch financieel) onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Wikkelbok en Hokamo, in het bijzonder met betrekking tot de zakelijkheid van de transacties tussen enerzijds Hokamo en anderzijds Cabsol en NEDKAB;

Subsidiair:

2. vast te stellen dat sprake is van wanbeleid bij Wikkelbok en Hokamo;

3. vast te stellen dat Gica-Tech, OCA, Wijtec, de heer [belanghebbende 5], de heer [belanghebbende 6] en de heer [belanghebbende 7] verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid bij Wikkelbok en Hokamo;

4. een of meer van de volgende voorzieningen te treffen, dan wel zulke voorlopige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer in verband met de toestand van Wikkelbok c.q. Hokamo in goede justitie geraden acht:

Primair:

a. het ontslag van [belanghebbende 6] als statutair bestuurder van Wikkelbok en OCA als statutair bestuurder van Hokamo, alsmede een verbod op benoeming als statutair bestuurder van [belanghebbende 6], OCA en/of een andere aan [belanghebbende 6] gelieerde (rechts)persoon binnen vijf (5) jaar na voornoemde ontslagen;

b. de benoeming van een onafhankelijke bestuurder bij Wikkelbok en Hokamo, met wie [belanghebbende 5] respectievelijk Gica-Tech slechts gezamenlijk bevoegd is om Wikkelbok en Hokamo te vertegenwoordigen, alsmede een verbod op ontslag van deze bestuurder anders dan op grond van een dwingende reden;

Subsidiair:

c. de benoeming van een onafhankelijke bestuurder bij Wikkelbok en Hokamo welke bestuurder een doorslaggevende stem zal hebben in het bestuur van Wikkelbok en Hokamo alsmede dat heer [belanghebbende 5] en de heer [belanghebbende 6] respectievelijk Gica-Tech en OCA niet bevoegd zijn Wikkelbok en Hokamo te vertegenwoordigen anders dan ten minste tezamen met die onafhankelijke bestuurder alsmede een verbod op ontslag van deze bestuurder anders dan op grond van een dwingende reden;

5. alles met veroordeling van Verweersters in de kosten van dit geding.”

1.6

Bij op 18 februari 2015 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties hebben Wikkelbok c.s. de Ondernemingskamer verzocht het verzoek van [verzoeksters] c.s. af te wijzen, met veroordeling van [verzoeksters] c.s. in de kosten van het geding.

1.7

Bij op 26 februari 2015 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen aanvullend verzoekschrift hebben [verzoeksters] c.s. de Ondernemingskamer tevens verzocht om “alle dechargebesluiten van de algemene vergadering van Wikkelbok vanaf 2006 te vernietigen.”

1.8

Bij op 6 maart 2015 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen aanvullend verweerschrift hebben Wikkelbok c.s. de Ondernemingskamer (wederom) verzocht het verzoek van [verzoeksters] c.s. af te wijzen, met veroordeling van [verzoeksters] c.s. in de kosten van het geding.

1.9

Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 12 maart 2015. Bij die gelegenheid heeft mr. Teggelaar het standpunt van [verzoeksters] c.s. toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de verschenen wederpartijen overgelegde – aantekeningen en onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartijen gezonden nadere producties. Mr. Schreurs heeft het standpunt van Wikkelbok c.s. toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde – aantekeningen. Partijen en hun advocaten hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord en inlichtingen verstrekt.

1.10

Ter terechtzitting hebben partijen een minnelijke regeling getroffen die er toe strekt dat [Verzoekster 1] en Henntech hun aandelen in Wikkelbok tegen een door een deskundige te bepalen prijs verkopen aan de overige aandeelhouders van Wikkelbok en/of aan Wikkelbok, een en ander op de voorwaarden zoals vastgelegd in het proces-verbaal van de zitting. Als onderdeel van deze minnelijke regeling verzoeken partijen gemeenschappelijk aan de Ondernemingskamer om een tot 1 januari 2016 durende onmiddellijke voorziening te treffen als hierna in het dictum te vermelden.

2 Gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer oordeelt dat partijen en in het bijzonder Wikkelbok c.s. belang hebben bij de verzochte onmiddellijke voorziening omdat deze voorziening bevordert dat het slepende geschil tussen partijen, dat schadelijk is voor Wikkelbok c.s. op afzienbare termijn kan worden beëindigd op een wijze die kan bijdragen aan de continuïteit van Wikkelbok c.s. De Ondernemingskamer zal het verzoek tot het treffen van een onmiddellijke voorziening daarom toewijzen als verzocht. De Ondernemingskamer handhaaft daarnaast de bij beschikking van 10 februari 2014 getroffen onmiddellijke voorziening bestaande uit de benoeming van Van Eijndhoven tot commissaris.

2.2

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

benoemt bij wijze van tot 1 januari 2016 durende onmiddellijke voorziening – voor zover nodig in afwijking van de statuten – ir. A. van der Walle te Blaricum tot bestuurder van Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. en bepaalt dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is om Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. te vertegenwoordigen en dat deze bestuurder met uitsluiting van de andere bestuurder(s) en de algemene vergadering van aandeelhouders van Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. zelfstandig bevoegd is ter zake van beslissingen die betrekking hebben op (i) het inkoopbeleid van Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. en (ii) het ontslag van bestuurders van Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V.;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder ten laste komen Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. en dat Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. voor de betaling daarvan ten genoege van de bestuurder voor aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dienen te stellen;

bepaalt bij wijze van tot 1 januari 2016 durende onmiddellijke voorziening – voor zover nodig in afwijking van de statuten – dat [belanghebbende 5] behalve voor de beslissingen ter zake van het inkoopbeleid en het ontslag van het bestuur van Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V., zelfstandig bevoegd is om Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. te vertegenwoordigen;

bepaalt bij wijze van tot 1 januari 2016 durende onmiddellijke voorziening – voor zover nodig in afwijking van de statuten – dat [belanghebbende 6] niet zelfstandig, maar slechts gezamenlijk met [belanghebbende 5] of met de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder bevoegd is om Wikkelbok B.V. en Hokamo B.V. te vertegenwoordigen;

houdt iedere verdere beslissing aan;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

De beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, H. de Munnik en drs. P.G. Boumeester, raden, en mr. M.A. Sterk, griffier, en in het openbaar uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 17 maart 2015.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature